Logo PANS

Student

Szanujemy niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, dlatego pomoc BON-u udzielana jest wyłącznie tym, którzy sami zwrócą się z wnioskiem o wsparcie do Biura i udokumentują swoją niepełnosprawność.

Nasi studenci ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o bezpłatne wsparcie w zakresie:

 • komunikacji,
 • poruszania się po Uczelni,
 • wypełniania i/lub adaptacji dokumentów rekrutacyjnych czy wniosków,
 • wypożyczenia specjalistycznego sprzętu.

Formy wsparcia, o jakie może ubiegać się student określa Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym oraz pracownikom w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Obejmują one:

 • organizację zajęć uzupełniających z przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz zajęć sportowych, w tym wychowania fizycznego, dostosowanych do posiadanej niepełnosprawności;
 • pomoc psychologiczną;
 • zakup sprzętu technicznego (urządzenia wspomagające słuch, wzrok itp.) do wykorzystania w procesie kształcenia przez studentów niepełnosprawnych – w zależności od rodzaju dysfunkcji, zarówno podczas zajęć dydaktycznych i egzaminów, jak też w działaniach obejmujących samokształcenie na terenie uczelni oraz na zasadach wypożyczenia sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi;
 • przygotowywanie materiałów do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i innych form weryfikacji efektów kształcenia;
 • dostosowanie formy egzaminów oraz innych form weryfikacji wiedzy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
 • zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych (m.in. osób robiących notatki, przewodników osób niewidomych, tłumaczy języka migowego);
 • likwidację barier architektonicznych, dostosowanie sal wykładowych i urządzeń transportu bliskiego;
 • finansowanie innych zadań, które ułatwią studentom niepełnosprawnym pełny udział w procesie kształcenia.

Oferujemy również wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, przyznawanego na wniosek studenta, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Student ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny w świetle prawa.

Na wniosek studenta legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności Rektor może wyrazić zgodę na indywidualny system studiowania.