Logo PANS

O projekcie

„Uczelnia dostępna – PWSW”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-A028/20

Wartość projektu: Telefon4 090 122,38 zł
Kwota dofinansowania projektu z UE: 3 966 772,38 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 01.01.2021 r. do 31.10.2023 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest osiągnięcie w Uczelni znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego poprzez realizację ścieżki MIDI i celów szczegółowych w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, na wszystkich etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni tj: wsparcia zmian organizacyjnych, podniesienia kompetencji kadr, zwiększenia dostępu do edukacji, zwiększenia dostępności wewnętrznych procesów, likwidacji barier architektonicznych, technologicznych, komunikacyjnych, upowszechnienia rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki.

GRUPA DOCELOWA:
1. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
2. Pracownicy PWSW posiadający niską świadomość i/lub luki kompetencyjne w zakresie niepełnosprawności i wdrażanych systemów zwiększających dostępność Uczelni dla Osób z niepełnosprawnościami.
3. Studenci PWSW.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 1 – Struktura organizacyjna.
 • Utworzenie biura osób niepełnosprawnych;
 • Zatrudnienie Koordynatora ds. osób z niepełnosprawnościami (pracownik biura osób niepełnosprawnych);
 • Powołanie zespołu, który opracuje wieloletnią Strategię Dostępności PWSW;
 • Opracowanie wieloletniej Strategii Dostępności PWSW.
 1. Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 2 – Architektura.
 • Opracowanie planów tylograficznych dla osób z dysfunkcją wzroku i osób słabowidzących;
 • Oznaczenie sal za pomocą tabliczek brajlowskich;
 • Zamontowanie w budynkach Uczelni płyt ostrzegawczych (pola uwagi), pól ewakuacyjnych, pasów uwagi i linii naprowadzających;
 • Zakup krzeseł ewakuacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 1. Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 3 – Technologie wspierające.
 • Opracowanie strony internetowej biura osób niepełnosprawnych;
 • Dostosowanie strony internetowej Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Zakup licencji i wdrożenie systemu platformy językowej;
 • Zakup licencji i wdrożenie systemu bibliotecznego;
 • Realizacja szkoleń z obsługi platformy językowej i systemu bibliotecznego.
 1. Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 4 – Procedury.
 • Powołanie zespołu weryfikującego i opracowującego modyfikację struktury Uczelni pod kątem dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 1. Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego.
 • Wyposażenie biblioteki w specjalistyczny sprzęt komputerowy, powiększalnik elektroniczny, lupy elektroniczne, klawiaturę powiększoną, klawiatury dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz dotykowych urządzeń zastępujących mysz komputerową.
 1. Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.
 • Realizacja szkoleń dla pracowników PWSW.

FORMY WSPARCIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ

 • Szkolenie: Obsługa systemów informatycznych
 • Szkolenie: Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
 • Szkolenie: Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością
 • Szkolenie: Edukacja włączająca

FORMY WSPARCIA DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ I ZARZĄDZAJĄCEJ

 • Szkolenie: Obsługa systemów Informatycznych dla kadry administracyjnej i Zarządzającej
 • Szkolenie: Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
 • Szkolenie: Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością

BIURO PROJEKTU
Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu
Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,
pokój nr: 3.43, II piętro (Kolegium Techniczne),
Telefon: 539 360 605

Zadania zrealizowane w ramach projektu w obszarze Architektura:

Wykonanie oznaczeń poziomych ciągów komunikacyjnych na terenie PANS w Przemyślu

Wykonanie oznaczeń poziomych ciągów komunikacyjnych na terenie PANS
w Przemyślu umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku swobodne poruszanie się po terenie Uczelni. Pola uwagi ułatwiają osobom niewidomym dotarcie do określonych celów np.: wind, schodów, wyjść ewakuacyjnych, toalet oraz informują np. o skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych, zakrętach itp. Pasy uwagi złożone z kilku pół uwagi obok siebie
i zastosowane przed przeszkodami (np. schody), przed drzwiami do wejść, wind np. w celu ostrzeżenia o potencjalnym niebezpieczeństwie jak zmiana wysokości poziomów, zwężenie ciągu komunikacyjnego itp. Linie naprowadzające mają za zadanie ułatwić poruszanie się po obiektach Uczelni osobom niewidomym. Ścieżki naprowadzające skierują osoby niewidome do pomieszczeń, wind, schodów wyjść ewakuacyjnych, toalet, sekretariatów itp. Pasy uwagi zamontowane na szczycie schodów i u ich podnóża na całej szerokości stopnia, a także na spocznikach zapewniają bezpieczne korzystanie przez uczestników.

Wykonanie planów tyflograficznych, wyposażonych w beacon do aplikacji mobilnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym w budynkach PANS w Przemyślu

Mapy i plany budynków użyteczności publicznej są dostępne dla osób widzących, niewidomych i niedowidzących, tworzone są bowiem w technologii łączącej czarny druk, brajl, elementy wypukłe i dotykowe. Informacje dostarczane są drogą wizualną dzięki czytelnej
i kontrastowej grafice, dotykową – za pośrednictwem form przestrzennych i opisów brajlowskich. Dodatkowo plany wzbogacone są o beacon bezpłatnej aplikacji, służącej do nawigowania w pomieszczeniach i terenie.

Montaż tabliczek informacyjnych na drzwi z poddrukiem w języku Braille’a

Montaż tabliczek przy wejściu z informacjami przedstawionymi za pomocą alfabetu brajla oraz w druku powiększonym umożliwiają osobom niewidomym identyfikację przeznaczenia danego pomieszczenia dzięki opisowi w brajlu, zaś osobom zdrowowidzącym dzięki zastosowanemu poddrukowi.

Zakup krzeseł ewakuacyjnych

Podczas pożaru, awarii, lub konserwacji nie ma możliwości korzystania z wind. Rozwiązaniem sprawnej, szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z poziomów górnych lub podziemnych, dla osób starszych, z niepełnosprawnościami lub rannych są krzesła ewakuacyjne. To bardzo wygodne rozwiązanie, które znacznie ułatwia proces ewakuacji.

Zakup systemów pętli indukcyjnych

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością.
Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu wykładowcy lub innego źródła dźwięku co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje.
Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników,
Sygnał z prawidłowo zainstalowanej pętli indukcyjnej będzie idealnie dopasowany do ubytku słuchu osoby niedosłyszącej, gdyż poziom głośności jest dopasowywany indywidualnie na aparacie słuchowym,
Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z M na T.