Logo PANS

O BON

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych (patrz: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Państwowa Akademia Nauk Stosownych w Przemyślu dba o studentów ze specjalnymi potrzebami, stwarzając odpowiednie warunki do realizacji studiów. W tym celu w strukturze PANS powstało Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), którego działania określają przepisy regulujące strukturę organizacyjną Uczelni. BON jest jednostką merytorycznie podlegającą Prorektorowi ds. rozwoju i współpracy.

Co należy do zadań BON-u?

 1. udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy dla studentów i pracowników z niepełnosprawnościami;
 2. wspieranie pracowników administracyjnych i dydaktycznych w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami;
 3. analizowanie i monitorowanie dostępności stron internetowych, aplikacji oraz obiektów i infrastruktury Uczelni;
 4. monitorowanie liczby studentów z niepełnosprawnościami, ich potrzeb oraz przedstawianie propozycji rozwiązań problemów przez nich wskazywanych;
 5. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnościami;
 6.  prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia i likwidacji barier;
 7. koordynowanie procesu włączania osób z niepełnosprawnościami w proces konsultacji decyzji dotyczących Uczelni;
 8. podejmowanie działań integrujących studentów z niepełnosprawnością ze studentami pełnosprawnymi;
 9. prowadzenie i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 10. promowanie działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 11. współpraca z psychologiem, opiekunami studentów i ich asystentami;
 12. przygotowywanie i aktualizacja deklaracji dostępności (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami).
 13. przeznaczanie dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzenia działalności naukowej (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami).