Logo PANS

Pracownik

Zgodnie z Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym oraz pracownikom w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wsparcie dla pracowników obejmuje:

  • pomoc pracownika koordynującego sprawy studentów niepełnosprawnych na egzaminach, w przypadku wydłużenia czasu egzaminu dla studenta niepełnosprawnego;
  • możliwość uczestnictwa w szkoleniach, kursach i warsztatach w zakresie tematyki niepełnosprawności;
  • pomoc psychologiczną dla osób pracujących ze studentem niepełnosprawnym.

 

Regulaminie Pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu zostały określone dodatkowe udogodnienia wynikające z posiadania przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności.

Obowiązkiem pracodawcy jest dostosowanie stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnościami  do warunków pracy chronionej.

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisów tych nie stosuje się:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Osoba posiadająca orzeczenie ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku (po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności).

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym – na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się, jednakże nie częściej niż raz w roku,
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.