Logo PANS

Uczelnia przyjazna

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu na przestrzeni lat podjęła liczne działania, w celu dostosowania Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównania ich szans edukacyjnych. Do takich działań należą:

 • zmiany w regulacjach prawnych,
 • udzielane wsparcie finansowe,
 • powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • zakup sprzętu i specjalistycznego oprogramowania ułatwiającego proces edukacji osobom z różnymi dysfunkcjami,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • utworzenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • zatrudnienie Koordynatora ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • utworzenie stanowisk do obsługi Osób z Niepełnosprawnościami (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Akademickie Biuro Karier, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+, Dom Studenta).

W uzasadnionych sytuacjach student może starać się m.in. o:

 • przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do potrzeb oraz możliwości (np. powiększony druk),
 • zmianę formy egzaminów czy zaliczeń na dostosowaną do indywidualnych potrzeb,
 • zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,
 • korzystanie z usług tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Istotną zmianą jest dostosowywanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dążymy do PEŁNEGO przystosowania!). Efekty dotychczasowych prac to m.in.:

 • podjazdy znajdujące się przy wejściach do budynków, umożliwiające dostanie się do środka osobom z dysfunkcją ruchową,
 • możliwość korzystania z wind i podnośników schodowych,
 • zamontowanie w budynkach pól i pasów uwagi,
 • ustawienie planów tyflograficznych na poszczególnych piętrach budynków,
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • tabliczki na drzwiach z informacją w języku brajla,
 • krzesła ewakuacyjne rozmieszczone w budynkach,
 • toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • przestronne korytarze.